Skip to main content

Idékom

Samverkansråd i Göteborg

Samverkansrådet Idékom etablerades 2010 med syfte att vara en plattform för samtal mellan Göteborgs stad och organisationer från civilsamhället. Ett första konkret steg utifrån dessa samtal

var framtagande av en lokal överenskommelse för samverkan mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer. Uppdraget att sammankalla och hålla ihop Idékom beslutades av Social resursnämnd i december 2009. Två år tog den partsammansatta processen som resulterade i en gemensam vision, strategi, mål och åtaganden. Dessa är formulerade i en Lokal överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs stad och organisationer inom Social ekonomi. Överenskommelsen antogs i kommunfullmäktige 2012.

Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg genom: att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna,att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper samt att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Överenskommelsen har stärkts med planer, en för hur kommunen ska ta sig an och implementera överenskommelsen och en för de undertecknande parterna inom civilsamhället. Planerna har kopplats till överenskommelsen genom att utgå ifrån de överenskomna åtagandepunkterna. Åtagandena har grupperats enligt följande:

1. Kunskapsökning och spridning

2. Förstärkt samspel, dialog och utveckling

3. Finansieringsformer och mångfald av utförare

Jämställdhet och mångfald ska genomsyra de tre grupperingarna. 2016 utvärderades överenskommelsen och planerna. I samband med det sågs även samverkansrådets funktion över.

 

Utgångspunkter för fortsatt samverkan

Grunden för samverkan mellan kommunen och organisationer inom civilsamhället är tydligt formulerat i överenskommelsen och vilar på synen om ett demokratiskt samhälle där människors engagemang tillvaratas. Det civila samhällets betydelse för att främja en demokratisk utveckling där människors delaktighet och engagemang tas tillvara har ägnats en del uppmärksamhet inom forskningen. På individnivå handlar det om tillit, förtroende, tillhörighet och sociala sammanhang. På samhällsnivå tittar man på effekterna av social sammanhållning, integration och social kontroll.

Att omsätta och följa upp överenskommelsen har varit samverkansrådet Idékoms främsta uppgift. Sedan dess visar uppföljningar och utvärdering att strukturerna för samverkan i staden har stärkts och kunskapen om civilsamhällets roll har ökat. Idékom har fattade därför beslutet att överenskommelsen består och ska utvärderas på nytt om fyra år. Samtidigt ersätts begreppet social ekonomi med civilsamhällets organisationer för att skapa enhetlighet med benämningar som används på nationell och regional nivå.

Representanter i det partssammansatta samverkansrådet Idékom har representerat olika och tämligen breda intresseområden och haft i uppgift att bidra med information och kunskap till och från sin intressegrupp. Syftet har varit att göra så många som möjligt delaktiga i frågor som diskuteras utifrån ett strategiskt utvecklingsarbete i Göteborg och för dess invånare. Idékom har inte haft någon beslutande funktion eller påverkan på beslut rörande organisationer, styrelser eller nämnder.

Den breda förankringen var viktig och verkningsfull för att få fram en samverkansöverenskommelse med förankring inom organisationer med vitt skilda intresseområden. Fyra år efter att överenskommelsen antogs i Kommunfullmäktige har Idékoms representanter kommit fram till att lösa upp den ursprungliga formen som syftat till en generell samverkan för att pröva en modell för samverkan kring mer specifika intresseinriktningar.

En möjlig indelning i olika intresse- eller viljeinriktningar kan se ut som följer. Frågor kopplade till en särskild grupp kan sammanfattas som medlemsvårdande. Frågor som handlar om ett bredare röstbärande, vanligen sakfrågor, rättighetsfrågor etc. Frågor som handlar om samverkan, upphandling eller avtal och utförande av tjänster inom offentlig sektors ansvarsområde.

Många gånger går de här intressena in i varandra och samma organisation kan ha fler eller samtliga intressen som drivkraft samtidigt. Den fortsatta modellen bygger på dessa intresseinriktningar där de också kopplas till överenskommelsens tre målformuleringar.

 

 

Överenskommelsedokument
Presentation av överenskommelsen 20111018
Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och
organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg